Navrhněte si
vlastní pivní tácky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího 1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00, IČ: 27652301, DIČ: CZ27652301, a kupujícího pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.pivnitackypro.cz

Úvodní ustanovení, objednávka a uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese uvedené výše (dále ne „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákona se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedené bez DPH i včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy – vše za předpokladu, že zboží je skladem.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných formulářem uvedených údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři nebo osobní odběr na adrese provozovny prodávajícího.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 Práva a povinnosti kupujícího

 1. Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména je kupující povinen uvést správnou a úplnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů (k jejichž shromáždění a archivování udělil souhlas vyplněním registračního formuláře) z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo e-mailem).
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popřípadě je dlouhodobě nedostupné a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit i v případě, dojde-li k výrazným změnám v ceně zboží. O odstoupení od smlouvy bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem podle údajů poskytnutých v objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující, který je spotřebitelem, tj. dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to písemnou formou e-mailem nebo odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněného níže na této stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické adresy prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy pouze v rámci zboží, které není vyráběno individuálně/zakázková výroba na míru. Na individuální zakázkovou výrobu na míru se odstoupení od smlouvy nevztahuje.
 2. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující zašle prodávajícímu do konce čtrnáctidenní lhůty oznámení o odstoupení dle § 1829 NOZ, číslo objednávky a dále ve smyslu ust. § 1831 NOZ ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. na adresu: 1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 3. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, nejlépe v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu, a to ve smyslu ust. § 1833 NOZ. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, překontrolovat a přezkoušet.
 4. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal dle § 1832/1 NOZ, a to za zboží nakoupené přes e-shop kupujícím převodem na účet kupujícího. Pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dle § 1832 odst. 2 NOZ. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.
 6. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 NOZ od smlouvy:
 7. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
 8. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 9. c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Dodací podmínky

Platba za zboží a způsob doručení

 1. Zboží lze zaplatit předem bankovní převodem nebo online platební bránou GOPAY a bude odesláno jako balík prostřednictvím GLS nebo TOPTRANS (podle váhy a rozměru zásilky). K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady 125 – 800 Kč bez DPH (podle váhy a rozměru zásilky).

Expediční a dodací lhůta

 1. Realizace reklamy je 1 – 4 pracovní dny (dle typu reklamy a složitosti zadání) ode dne obdržení platby.
 2. Dodací lhůta je obvykle o 1 až 3 pracovní dny delší než lhůta expediční, v závislosti na rychlosti doručení zboží přepravcem.

Odpovědnost za poškození zboží

Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží zásilkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.

Prohlídka zboží

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při přechodu odpovědnosti (bezprostředně při jeho převzetí) za poškození zboží.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. Jakékoliv poškození obalu nebo zboží musí kupující ihned ohlásit dopravci GLS nebo TOPTRANS do přepravního listu.
 4. V případě viditelného porušení obalu nebo jiných závad a nenahlášení této skutečnosti kupujícím dopravci GLS nebo TOPTRANS právo na reklamaci zaniká.

Práva z vadného plnění, záruční a reklamační podmínky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Právo z vadného plnění rovněž kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc vadu má nebo kupující sám vadu způsobil.

Podstatné porušení smlouvy dle § 2106 NOZ

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:

– na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy,
– na odstranění vady opravou věci,
– na přiměřenou slevu z kupní ceny,
– na odstoupení od smlouvy.

 1. Kupující v tomto případě sdělí prodávajícímu, které právo si zvolil, a to při oznámení vady. Změnu způsobu odstranění vadného plnění může kupující poté provést jen se souhlasem prodávajícího, to neplatí, pokud kupující požadoval opravu věci, a tato je neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. V případě, že si kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. níže.

Nepodstatné porušení smlouvy – § 2107 NOZ

 1. V případě, že vadné plnění je jen nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Pokud prodávající neodstraní vadu včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit.
 3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu části má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo do smlouvy odstoupit.
 4. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci § 2112 NOZ.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.
 2. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:

– neodborným použitím či skladováním zboží,
– mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním,
– živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
– jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.).

Místo uplatnění reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. V případě reklamace kupující prodávajícího předem kontaktujte e-mailem, z důvodu dohody na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží a udání důvodu reklamace. Doklad pro vyřízení reklamace v záruční době je uznán pouze pokladní doklad, popř. faktura. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Za okamžik reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 2. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (GLS nebo TOPTRANSEM).
 3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nesplňující záruční podmínky) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní, obchodní a marketingové potřeby prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Při registraci jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti prodávajícího. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 3. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR).
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“) za účelem splnění kupní smlouvy. Zpracování Osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění kupní smlouvy. Prodávající dále zpracovává Osobní údaje za účelem svých oprávněných zájmů (tj. za účelem vymáhání práv z této smlouvy).
 5. Prodávající může pověřit zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména obchodní partnery nebo osoby provádějící právní či ekonomický audit.
 6. Prodávající bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání kupní smlouvy, a po jejich ukončení nejméně po dobu 3 let ode dne ukončení kupní smlouvy, nebo po dobu vyžadovanou příslušnými právní předpisy, anebo po dobu nezbytnou k výše uvedeným účelům zpracování Osobních údajů.
 7. Vyjádří-li kupující souhlas se zpracováním Osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě podmiňovala uzavření kupní smlouvy.
 8. Kupující má následující práva v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů: právo požadovat přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR).
 9. Podrobnější informace o zpracování Osobních údajů mohou být kupujícímu poskytnuty na základě jeho žádosti zaslané na kontaktní e-mail prodávajícího: info@pivnitackypro.cz

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na výše uvedených internetových stránkách.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

V Praze dne 1. 1. 2018